Regulamin

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem  Konkursu  ,,Literackie Pocztówki vol. 2?, zwanego dalej ,,Konkursem?, jest właścicielka bloga www.zaginamrogi.pl – Paulina Matysiak, zwana dalej ,,Organizatorem??.

1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 24 listopada 2013 roku.

1.3. Zamknięcie Konkursu nastąpi 6 grudnia 2013 roku, a jego rozstrzygnięcie dnia 8 grudnia 2013 roku.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy obywatel/ka Rzeczypospolitej Polskiej (dalej ?Uczestnik?).

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest komentarz Uczestnika na stronie konkursu.

2.3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

2.5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. ZASADY KONKURSU

3.1. Każdy Uczestnik może zgłosić jeden komentarz.

3.2. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Niedopuszczone do Konkursu mogą być komentarze, które:
a) naruszają prawo obowiązujące w Polsce
b) naruszają prawa i uczucia osób trzecich
c) zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. komentarze, które zawierają treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy).

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

4.1. Oceny komentarzy dokona Organizator.

4.2. Organizator biorąc pod uwagę wartość artystyczną/humorystyczną komentarza przyzna nagrody.

4.3. Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Organizatora są wybrane przez Uczestników pocztówki z serii Postcards from Penguin. One Hundred Book Covers in One Box.

4.4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasu oczekiwania czy niedostarczenia Nagrody przez Pocztę.

4.5. Zwycięzcy Konkursu mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie (mogą to zrobić w momencie podawania adresu Organizatorowi, zaznaczając to odpowiednio w korespondencji).

 

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

5.1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.zaginamrogi.pl  dnia 8 grudnia 2013 roku.

5.2. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu ogłoszenia wyników Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) i, aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane adresowe.

5.3. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową.

5.4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w 5.2, nagroda przepada.

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

5.6. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu, informacji o otrzymanej nagrodzie na blogu Organizatora na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

5.7. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.zaginamrogi.pl

6.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na  adres e-mail : kontakt [at] paulinamatysiak.pl

6.3. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.